NZSPW Turystyka

Regulamin wyjazdu studenckiego

„Zerówka Politechniki z NZS PW 2018 w Bułgarii”

24.08-02.09.2018r.

1. Postanowienia ogólne:

a) Wyjazd jest przeznaczony tylko dla osób pełnoletnich.

b) Osoba biorąca udział w wyjeździe, jest zwana dalej uczestnikiem, a Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej, Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej – koordynatorem.

2. Koordynator wyjazdu odpowiada za zapewnienie uczestnikom:

a) transportu Warszawa – Złote Piaski – Warszawa autokarem,

b) zakwaterowania w hotelu*** ze śniadaniem,

c) ubezpieczenia NNW, KL,

 

3. Koordynator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników wyjazdu oraz następstwa z niego wynikające, w tym chwilowy lub stały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne.

4. Składka studencka wyjazdu została ustalona na 679 PLN + 20 € + 35 PLN (ubezpieczenie) dla studentów roku „0” Politechniki Warszawskiej; 729 PLN + 20 € + 35 PLN (ubezpieczenie) dla studenta Politechniki Warszawskiej i 799 PLN + 20 € + 35 PLN (ubezpieczenie) dla pozostałych.

5. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty podanej w PLN oraz EURO za wyjazd w kwocie wymienionej w pkt. 4 w maksymalnie dwóch ratach:

a) pierwsza, której termin wpłaty upływa po 4 dniach od wysłania formularza zgłoszeniowego i otrzymania potwierdzenia drogą mailową akceptacji zgłoszenia, w wysokości min 450 PLN skutkuje rezerwacją miejsca,

b) druga, której termin wpłaty upływa po 2 tygodniach od daty przesłania formularza zgłoszeniowego, nie później niż dn. 14. sierpnia 2018r. jest równoznaczna z wpisaniem na ostateczną listę uczestników wyjazdu, a jej brak ze skreśleniem z listy i utratą zaliczki. Kwoty euro oraz za ubezpieczenie zbierane będą w autokarze.

c) kwotę za ubezpieczenie oraz euro uczestnik wpłaca bezpośrednio przed wyjazdem.

6. Koordynator nie zwraca żadnych kwot za świadczenia niewykorzystane z winy Uczestnika.

7. Uczestnika imprezy obciążają następujące koszty rezygnacji:

a) kwota wpłaconej zaliczki min. 450zł - przy rezygnacji w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, chyba, że znajdzie osobę na swoje miejsce, która pokryje koszty wyjazdu.

b) 100% ceny imprezy przy rezygnacji w terminie poniżej 30 dni przed rozpoczęciem imprezy lub 10% ceny wyjazdu, jeżeli znajdzie osobę na swoje miejsce, która pokryje koszty wyjazdu.

8. Uczestnik wyjazdu zobowiązany jest posiadać przy sobie ważne dokumenty potwierdzające jego tożsamość w Polsce, krajach tranzytowych i Bułgarii. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wszelkie skutki z tego wynikające, obciążają uczestnika. W szczególności, jeżeli wskutek braku w/w dokumentów dalszy udział uczestnika w wyjeździe będzie niemożliwy, wszelkie koszty z tym związane, w tym koszty powrotu do kraju, ponosi uczestnik.

9. Ze względu na zagraniczny charakter wyjazdu uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania n/w zasad obowiązujących w czasie trwania wyjazdu (w przypadku braku stosowania się do zasad, uczestnik może zostać usunięty z wyjazdu i na własny koszt wrócić do kraju):

a) terminowego stawiania się na ustalone miejsca zbiórek,

b) przestrzegania zakazu samowolnego odłączania się od grupy,

c) niewchodzenia w kolizje z prawem w Polsce, krajach tranzytowych oraz Bułgarii,

d) stosowania się do poleceń koordynatora.

10. Uczestnik wyjazdu jako osoba pełnoletnia ponosi pełną odpowiedzialność za swoje czyny i szkody spowodowane przez niego w czasie trwania wyjazdu oraz jest zobowiązany do pokrycia strat materialnych (powstałych z jego winy) na miejscu i z własnych środków.

11. Koordynator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skradziony, zniszczony lub zagubiony bagaż uczestnika wyjazdu.

12. Koordynator zastrzega sobie prawo odwołania wyjazdu lub dokonania zmian w ofercie z przyczyn od siebie niezależnych (decyzja władz państwowych, działania siły wyższej, brak wymaganego minimum uczestników itp.). W tych przypadkach Uczestnikowi nie przysługuje żadne odszkodowanie. Wpłacona kwota przez Uczestnika zostanie zwrócona bez odsetek.

13. W pokojach uczestnicy są zobowiązani do zachowania zasad panujących w miejscu pobytu oraz ciszy nocnej w godzinach wyznaczonych przez hotel.

14. Jeżeli Uczestnik nie dojechał na miejsce zbiórki w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od koordynatora lub samowolnie odłączył się od grupy w trakcie trwania wyjazdu, koordynator nie ma obowiązku zapewnienia uczestnikowi dojazdu w celu dołączenia do grupy lub powrotu do Warszawy.

15. Podczas trwania wyjazdu zabronione jest stosowanie i posiadanie środków zawierających substancje psychoaktywne, używek oraz środków zabronionych przez prawo RP, Bułgarii oraz krajów tranzytowych. Koordynator ma prawo usunąć z wyjazdu Uczestnika, który nie zastosuje się do tego zalecenia lub w inny sposób rażąco naruszy zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu, bez zwracania uczestnikowi kosztów niewykorzystanych świadczeń i pokrywania kosztów powrotu do Polski.

16. Wyjazd ma charakter prywatny i składkowy. Jest przeznaczony dla studentów Politechniki Warszawskiej oraz ich znajomych.

17. Koordynator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w programie spowodowane działaniem siły wyższej, nieprzewidziane wypadki losowe lub niedopełnieniem umów przez kontrahentów.

18. Wpłata składki studenckiej, określonej w pkt. 4, równoznaczna jest z akceptacją powyższego regulaminu.

 
X
Password:
Wrong password.